خلوت تنهايي هاي يك زن

و من برايت نوشتم با اينكه خاكستري ست ولي نوشتم ..تا شايد "دل" آرام گيرد

 
گذاشتم بروی

   گذاشتم خودت را و خودخواهی هایت را

           جمع و جور کنی

                            و بروی .

  گذاشتم من را با آن چشم های مهربان و

            نگاه عمیقم به خاطر بسپاری

                             و بروی .

   قبلش با انگشتهام ، صورتت را لمس کردم .


            چقدر این همه وقت ،

      دلم می خواسته لمس کنم صورتت را ...