خلوت تنهايي هاي يك زن

و من برايت نوشتم با اينكه خاكستري ست ولي نوشتم ..تا شايد "دل" آرام گيرد

آذر 96
1 پست
آبان 96
3 پست
مرداد 94
2 پست
آبان 93
1 پست
آبان 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
8 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
15 پست
دی 87
13 پست
آذر 87
13 پست
آبان 87
17 پست
مهر 87
11 پست
شهریور 87
11 پست
مرداد 87
8 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
10 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
12 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
1 پست