او

.

*************************************************

                    وقتی کاملا تهی شدی

                   پر می شوی از

                               او ....

************************************

/ 0 نظر / 29 بازدید