اگه نباشم

 

               اگه نباشم  میپره عطرم از پیرهنت ....!!!!!

     مرا ببین !

                       داشتم با تو حرف می زدم   در حضور من و تو کسی نیست

             با تو تنها بودم  تو را می دیدم لابلای لحظه ها    باید هم مرا تماشا می کردی ... دزدانه !

              باید هم خیال لمس دستهایم را می کردیمن یک زنم  باهوسهای کوچک و بزرگ              زنی که دیوانگی را می ستاید و از آن می هراسد بگو دوستم داری تا بیشتر باورتکنم.

           ساده نباش و   بگو که                میخواهی لمسم کنی !   

  باورکن  به هیچ جای دنیا برنمیخورد  وقتی کنارت می نشینم ، به چشمهایت  بیاموز که           میخکوب چشمهایم شوند !

       اینرا که می گویم بین خودمان باشد:         وقتی نگاهم می کنی  به زیبایی یوسف میشوی،          و من  میخواهم این زیبایی مال من باشد  پس قبل ازاینکه شماره مرا  بگیری    ،       به حرفی فکر کن که می تواند بیشتر دلگرمم کند !       بهمین سادگی!!

      نمی خواهم بگویی که زیبایی مرا هیچ زنی ندارد        حس های من رابشناس.

            بخواه که با روحم هماغوشی کنی   .   بی خیال اینکه یکبار همخوابگی    با من را  به هزارشب قدم زدن توی کوچه های    خلوت پراز هراس ترجیح میدهی

                 اینقدر ساده نباش !     بگو که عاشق راه رفتن بامنی  . با من بودن  سخت است !  میدانم !     باید با من مدارا کنی.

     باید پیه ساعتها فکر کردن به من را به تنت بمالی.    باید  خیاللمس کردن دستهای من راکنار بگذاری.

   مدتی باید ژرفای مرا تماشا کنی.   باید عین مجنون شب و روزت لیلی باشد تا بتوانی 

           سخت است . اما اگر صبورباشی ،   منهم چیزی از جسارت زلیخا کم ندارم

 و   روحم آنقدر گرم شده است که  اگر جسمم را لمسنکنی،    مچاله خواهد شد.

        خودت فکر کن  ! شک ندارم که زیبایی یوسف بخاطر دروغهای قشنگی بود که میگفت.

       یوسف  محو تماشای روح زلیخا شد و همین به زلیخا جسارت داد واصلا    کدام یوسف است که از لمس زلیخا بگریزد؟؟؟

    

 

/ 0 نظر / 38 بازدید