اگر به من شادی نفروختند

.

اگر به من شادی نفروختند آنرا کرایه می کنم......

فقط برای 13 روز....به اندازهیک نحسی کامل!

می خواهم که  یک جفت شادی روی سفره هفت سین امسال بگذارم.....

و درخانه ای 67 متری  یک سفره ی 1 در 1 پهن می کنم ....امسال سفره من 7 سینکامل خواهد داشت البته با کمی تغییر: به جای سبزی ....سرخی چشمانمرا  پهن می کنم..... ماهی قرمز را بی خیال می شوم..........همیشه ماهی ها یمان 3-4 سالی عمر می کردند....دو سالپیش. نمی دانم چرا ماهیهایمان زودتر از همیشه می مردند! .... مرده ها هرگز نخواهند مرد!  

سفره ام .....به جای سیب ...سرشار از سکوتخواهد بود!!!

و مندر سکوت به خودم می اندیشم....کاری که در آن متبحر شده ام!!!

و نفسهای خود را درسکوت می شمرم....

.

اصلا گاهی وقتها پیش بینی های آدم غلط ازآبدرمی آید وآنوقت است که آدم ازساده لوحی ها وپیش داوریهای خودش حرصش می گیرد و برایآنهمه اتلاف وقت افسوس میخورد.درست مثل من که اصلا فکر نمی کردم یک روزی  ....  

 .بخاطر  نمی دانم چی از کارم استعفا داده ام و   مهربانتر شده ام

    استعداد زندگی دارم ... زندگی می کنم وخوشبختم و...حالم  خوبست...

                   اما تو باور نکن!   

 

 

 

.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید