آبان 88

کاش میدانستم ماندنی نیست تا آن همه خاطره نمیساختم

که حالا پاییز باشد،  خش خش برگ ها باشد،  نم باران باشد 

تنهایی باشد غم باشد دیوانگی باشد

فنجان به فنجان دلتنگی باشد

نخ به نخ کنتی جای بوسه اش باشد

پاییز باشد پاییز باشد پاییز باشد

آبان 88 باشد......... 

/ 0 نظر / 90 بازدید