اینجا چه می کنی ؟

.

اینجا چه می کنی؟

در این همه دود، در این همه فریب،

در این دنیایی که سراسرمَجاز است چه می کنی؟

*******************************************

من دیشب به خانه برگشتم...

           خوب یادم هست که برگشتم!!  باورکن!....

خودم را جایی جا نگذاشتم!مطمئنم!....

و بعد از سالها آلبوم عکسهای گذشته را ورق زدم.....آه آینه!!!

من دیشب کشف کردم که آلبومها به زودی منقرض خواهندشد....

چرا که عکسها همه روی مونیتورها خودنمایی می کنند......

بیا ! برای اعتراض بهانقراض آلبومها تجمع کنیم! 

من و تو....یک تجمع دو نفره !!

               البته قبل از آن من باید خودم را پیدا کنم!!!

           تجمع دو نفرهمابدونمنمعنی ندارد!

**********************************************

 

 

 

پ ن : حس خوبی ندارم! من متولد 20امین روز بهمنم  

و فکر کنم از همان بدو تولد  بیست بودن مرا دودستی چسبیده

.

از این بگذریم ....

.

/ 0 نظر / 37 بازدید